Category: Hành hương – Du lịch

Về Thăm Bồ đề Đạo tràng

Về Thăm Bồ đề Đạo tràng

Bồ-đề Đạo tràng là nơi kỷ niệm sự thành đạo, chứng đắc quả vị Giác ngộ siêu việt của Bồ-tát Tất-đạt-đa. Ở nơi ấy Ngài đã trở thành đấng Chí tôn, bậc thầy của cả trời người với tôn hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bồ-đề Đạo tràng còn được gọi là tháp Đại giác hay Đại tháp.

Đọc thêm ›
shared on wplocker.com