Category: Thông Tư – Thông Báo

Thư ngỏ

Thư ngỏ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. “Xây chùa dựng tượng đúc chuông, Trong ba việc ấy thập phương nên làm”.

Đọc thêm ›
shared on wplocker.com