Cảm niệm cố HT.Thích Đồng Hạnh

CM NIM CA CHƯ HUYNH ĐỆ MÔN ĐỒ VÀ PHT T

Kính bạch giác linh Hòa Thượng thượng Đồng hạ Hạnh chứng minh…

Bảy mươi bảy năm trong cõi Ta-bà

Xem nhưđã công viên quả mãn,

Thầy về cõi tịnh chúng tôi bi hỷ

Nhìn đoạn đường Thầy đãđi qua

Biết bao thăng trầm bỉ cực

Mậu Dần niên Thầy xuất hiện với đời

Cùng Cha Mẹ nhận chân khổđế

Năm hai mươi hai tầm sư học đạo

Chùa Phước Sơn là cái nôi sinh trưởng

Sống đạm bạc cùng măng tre nấm núi

Hai vai mòn vì tải nước lên cao

Chùa trên núi không cao sao được

Một năm sau đi Nguyên Thiều tu học

Năm sáu mươi tư vào Học Viên Huệ Nghiêm

Năm sáu bảy ra trường dạy tại Giác Sanh

Niệm Phật Đường Hỏa Xa, làm Phật Sự

Đến sáu tám khai sơn chùa Hương Tích

Ngôi phạm vũ khang trang nghiêm tịnh

Năm bảy lăm giao cho Như Chơn đảm nhiệm

Về Phú Yên chốn cũ chùa xưa

Chùa đổ nát không nơi cư trú

Phải ở nhờ nhà Chú Bảy qua ngày

Hằng ngày lao nhọc với nông dân

Đến mùa không thu hoạch được bao nhiêu

Đành ngậm ngùi rời bỏ chốn chùa xưa

Trực chỉ Thiền Tịnh cùng Sư Huynh Viên Đức

Năm tám mươi kế tục Sư Huynh duy trì Thiền Tịnh

Năm tám ba trùng tu chánh điện

Năm chín tám xây dựng Đông, Tây, nhà Hậu Tổ

Tại Thiền Tịnh ba mươi bốn năm tiếp tăng độ chúng

Phiên dịch kinh điển, khuyến tấn Phật Tử tu hành

Phật tử ba miền Bắc, Trung, Nam đều có

Chủ nhật hàng tuần đều có buổi giảng kinh

Phật tử siêng năng không bỏ buổi nào

Thế rồi hai nghìn mười tư lại đến

Thiền Tịnh cũ phải di dời đến địa điểm mới làđây

Dù thân mang trọng bênh đã bao ngày

Thầy vẫn hết lòng lo cho ngôi phạm vũ

Ngôi Thiền Tịnh mới đãđến hồi hoàn mãn

Thầy cũng đã vui và vềở hơn tháng nay

Như vậy đúng là“trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”

Kính bạch giác linh, Thầy không rời bỏ chúng tôi mà về cõi Tịnh.

Chúng tôi ở lại với bao tình pháp lữđồng môn.

 

Nam-mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Tam Thế, Hương Tích, Thiền Tịnh Nhị Tự Đường Thượng, tân viên tịch, húy thượng Đồng hạ Hạnh, tự Thông Đức, hiệu Viên Diệu, hòa thượng giác linh thùy từ chứng giám.

Để lại lời bình

shared on wplocker.com