Bảng liệt kê ngày giỗ các chùa Phú Yên

 

BẢNG KÊ NHỮNG NGÀY GIỖ CỦA CÁC TỰ VIỆN

TRỰC THUỘC GHPGVN TỈNH PHÚ YÊN

 

TT NGÀY GIỖ TỔ TÊN CHÙA ĐỊA CHỈ  HÚY NHẬT TRỤ TRÌ
THÁNG 01 ÂM LỊCH
04 – 01 Chùa Kim Quang Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa ĐĐ.Thích Thông Thiện
05 – 01 Chùa Phú Long Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa ĐĐ.Thích Nguyên Linh
10 – 01 Chùa Khánh Sơn Bình Kiến, Tp Tuy Hòa ĐĐ.Thích Thông Luận
11 – 01 Chùa Sắc Tứ Từ Quang An Dân, huyện Tuy An Đức Trưởng lão HT.Thích Phúc Hộ HT.Thích Đồng Tiến
13 – 01 Chùa Vĩnh Phước An Hiệp, Tuy An SC Thích Nữ Nguyên Tâm
14 – 01 Chùa Diệu Tịnh Long Hải Đông, TX Sông Cầu SC Thích Nữ Quảng Tường
16 – 01 Chùa Khánh Nguyên Hòa Trị, huyện Phú Hòa ĐĐ.Thích Nguyên Mãn
19 – 01 Chùa Xuân Vân An Phú, huyện Tuy An ĐĐ.Thích Quảng Tế
22 – 01 Chùa Bảo Sơn An Định, huyện Tuy An Đức Trưởng lão HT.Thích Ấn Chánh TT.Thích Thông Hòa
23 – 01 Chùa Long Quang Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa ĐĐ.Thích Quảng Nghiêm
24 – 01 Chùa Phước Hải Xuân Thành, TX Sông Cầu SC Thích Nữ Huệ Ngạn
27 – 01 Chùa Long Sơn An Mỹ, huyện Tuy An ĐĐ. Thích Minh Dung
  THÁNG 02 ÂM LỊCH      
01 – 02 Chùa Phú Sơn Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa SC.Thích Nữ Hạnh Lộc
02 – 02 Chùa Quang Long Hòa Bình 2, H Tây Hòa ĐĐ. Thích Quang Hội
05 – 02 Chùa Long Khánh Hòa Thắng, H Phú Hòa TT. Thích Nguyên Cần
06 – 02 Chùa Phú Quang Hòa Mỹ Đông, H Tây Hòa ĐĐ. Thích Chúc Trí
07 – 02 Chùa Ân Quang Phú Lâm, Tp Tuy Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Minh
08 – 02 Chùa Hương Tích Hòa Mỹ Tây, H Tây Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Nhã
08 – 02 Chùa  Phi Lai Hòa Thịnh, H Tây Hòa ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm
08 – 02 Chùa Long Thọ Hòa Trị, huyện Phú Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Đạo
10 – 02 Chùa Đông Quang Phú Lâm, Tp Tuy Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Thông
10 – 02 Chùa Cảnh Phước TT Chí Thạnh, H Tuy An Ni Sư. Thích Nữ Thông Luân
11 – 02 Chùa Liên Sơn Hòa Phú, H Tây Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Đại
15 – 02 Chùa Minh Sơn Hòa Định Tây, H Tây Hòa Ban Hộ Tự
18 – 02 Chùa Vĩnh Xương An Phú, Tp Tuy Hòa SC. Thích Nữ Quảng Tiến
19 – 02 Chùa Tây Thiền An Định, H Tuy An ĐĐ. Thích Chúc Phát
  THÁNG 3 ÂM LỊCH      
01 – 3 Chùa Linh Tiên Xuân Hưng, TX Sông Cầu SC. Thích Nữ Diệu Nhơn
04 – 3 Chùa Liên Trì An Hội, H Tuy An SC. Thích Nữ Chơn Như
17 – 3 Chùa Bảo Quang Hòa Đồng, H Tây Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Trí
18 – 3 Chùa Phước Long Hòa Xuân Tây, H Đông Hòa ĐĐ. Thích Quảng Kim
18 – 3 Chùa Quy Sơn An Cư, H Tuy An ĐĐ. Thích Thông Lý
19 – 3 Chùa Phước Xuân Xuân Hải, TX Sông Cầu ĐĐ. Thích Trung Diên
23 – 3 Chùa Long Tường Hòa Mỹ Đông, H Tây Hòa ĐĐ. Thích Giác Thanh
24 – 3 Chùa Mỹ Quang Hòa Phong, H Tây Hòa ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm
25 – 3 Chùa Thiên Quang Hòa Thịnh, H Tây Hòa ĐĐ. Thích Thiện Khai
27 – 3 Chùa Thiên Ân An Chấn, H Tuy An ĐĐ. Thích Quảng Dũng
THÁNG 4 ÂM LỊCH
06 – 4 Chùa Viên Quang An Định, H  Tuy An ĐĐ. Thích Quảng Huệ
08 – 4 Chùa Linh Hội An Cư, H  Tuy An TT. Thích Quảng Giải
08 – 4 Chùa Ninh Tịnh Ninh Tịnh, Tp Tuy Hòa ĐĐ. Thích Chúc Thiện
08 – 4 Chùa Long Quang Long Phước, TX Sông Cầu ĐĐ. Thích Nguyên Tồn
12 – 4 Chùa Nghĩa Phú Hòa An, H Phú Hòa ĐĐ. Thích Quảng Huy
21 – 4 Chùa Long Hải An Hải, H  Tuy An ĐĐ. Thích Thông Ngộ
23 – 4 Chùa Châu Lâm An Thạch, H  Tuy An SC. Thích Nữ Nguyên Hồng
23 – 4 Chùa Hà Yến An Thạch, H  Tuy An SC. Thích Nữ Diệu Quý
24 – 4 Chùa Bình Lợi Phường 6, Tp Tuy Hòa TT. Thích Thiện Đại
THÁNG 5 ÂM LỊCH
01 – 5 Chùa Quang Sơn Hòa Kiến, Tp Tuy Hòa ĐĐ. Thích Đồng Viên
02 – 5 Tịnh xá Ngọc Yên Phường 3, Tp Tuy Hòa Ni sư. Thích Nữ Đoan Liên
08 – 5 Chùa Linh Sơn An Hòa, H Tuy An SC. Thích Nữ Viên Tịnh
17 – 5 Chùa Linh Sơn An Hòa, H Tuy An SC. Thích Nữ Viên Tịnh
17 – 5 Chùa Bảo Sơn Thiên Hải An Ninh Đông, H Tuy An ĐĐ. Thích Chánh Ngữ
24 – 5 Chùa Phước Long Xuân Lộc, TX Sông Cầu ĐĐ. Thích Nhuận Hiệp
25 – 5 Chùa Bát Nhã An Hiệp, H Tuy An Đức Tổ sư Hải Bình – Bảo Tạng TT. Thích Quảng Phát
25 – 5 Chùa Hải Hội Hòa Hiệp Trung, H Đông Hòa ĐĐ. Thích Như Trí
25 – 5 Chùa Minh Sơn Hòa Kiến, Tp Tuy Hòa Đức Tổ sư Hải Bình – Bảo Tạng HT. Thích Tâm Thủy
28 – 5 Chùa Thiên Long An Mỹ, H Tuy An SC. Thích Nữ Minh Tiến
THÁNG 6 ÂM LỊCH
10 – 6 Chùa Thiên Phước Xuân Thịnh, TX Sông Cầu ĐĐ. Thích Nguyên Hòa
24 – 6 Chùa Bảo Lâm Bình Kiến, Tp Tuy Hòa HT. Thích Nguyên Từ
26 – 6 Chùa Hải Tràng Hòa Hiệp Trung, H Đông Hòa ĐĐ. Thích Quảng Thanh
THÁNG 7 ÂM LỊCH
09 – 7 Ni Viện Phước Hậu Phường 9, Tp Tuy Hòa Ban Quản Lý
10 – 7 Chùa An Lạc Sơn Hà, H Sơn Hòa Ban Hộ Tự
20 – 7 Chùa Long Tường Hòa Trị, H Phú Hòa Ban Hộ Tự
THÁNG 8 ÂM LỊCH
01 – 8 Chùa Phú Tân Hòa Hiệp Trung, H Đông Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Tích
08 – 8 Chùa Phước Điền Xuân Cảnh, TX Sông Cầu ĐĐ. Thích Quảng Đạo
15 – 8 Chùa Xuân Long Xuân Lâm, TX Sông Cầu ĐĐ. Thích Quảng Hoàn
20 – 8 Chùa Long Quang Phường 3, Tp Tuy Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Đạo
21 – 8 Chùa Bửu Ân Hòa Bình, H Đông Hòa ĐĐ. Thích Quảng Tuấn
27 – 8 Tổ đình Hồ Sơn Phường 9, Tp Tuy Hòa HT. Thích Nguyên Đức
27 – 8 Chùa Thiền Sơn An Hiệp, H Tuy An TT. Thích Nguyên Lai
28 – 8 Chùa Phước Quang Hòa Bình 2, H Tây Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Cát
THÁNG 9 ÂM LỊCH
02 – 9 Chùa Quang Sơn An Hiệp, H Tuy An ĐĐ. Thích Quảng Thuận
03 – 9 Chùa Kim Cang Phường 1, Tp Tuy Hòa TT. Thích Đồng Phương
04 – 9 Chùa Thanh Đồng Hòa Đồng, H Tây Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Hải
05 – 9 Niệm Phật Đường, P. 1 Phường 1, Tp Tuy Hòa SC. Thích Nữ Tâm Bổn
06 – 9 Chùa Cảnh Thái Hòa Vinh, H Đông Hòa ĐĐ. Thích Quảng Sơn
07 – 9 Chùa Dương Long Hòa An, H Phú Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Thùy
09 – 9 Chùa Từ Ân An Nghiệp, H Tuy An ĐĐ. Thích Quảng Trí
10 – 9 Chùa Bình Long Hòa Quang Nam, H Phú Hòa ĐĐ. Thích
11 – 9 Chùa Diệu Tịnh Long Hải Đông, H Sông Cầu SC. Thích Nữ Quảng Tường
19 – 9 Tổ đình Bảo Tịnh Phường 3, Tp Tuy Hòa Đức Tổ sư Tế Hẩu TT. Thích Thông Hòa
22 – 9 Chùa Triều Tôn Xuân Thọ 2, TX Sông Cầu HT. Thích Đồng Tiến
22 – 9 Chùa Ân Niên Hòa An, H Phú Hòa SC. Thích Nữ Tâm Thanh
29 – 9 Chùa Long Sơn (Núi Sầm) Hòa Trị, H Phú Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Tại
THÁNG 10 ÂM LỊCH
02 – 10 Chùa Hải Đông Xuân Phương, TX Sông Cầu SC. Thích Nữ Minh Chơn
20 – 10 Chùa Khánh Lâm Phú Lâm, Tp Tuy Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Tân
21 – 10 Chùa Giác Lâm Hòa Thành, H Tây Hòa ĐĐ. Thích Quảng Pháp
24 – 10 Chùa Phước Điền Hòa Phú, H Tây Hòa Ban Hộ Tự
24 – 10 Chùa Phước Hưng Hòa Bình 2, H Tây Hòa ĐĐ. Thích Quảng Niệm
29 – 10 Chùa Phước Phú Xuân Hòa, TX Sông Cầu ĐĐ. Thích Nhuận Thủy
29 – 10 Chùa Hội Phước Hòa Phú, H Tây Hòa Ban Hộ Tự
THÁNG 11 ÂM LỊCH
01 – 11 Chùa Thiên Phước An Ninh Tây, H Tuy An SC. Thích Nữ Diệu Thành
03 – 11 Tổ đình Hồ Sơn Phường 9, Tp Tuy Hòa HT. Thích Nguyên Đức
06 – 11 Tịnh thất Liên Hoa Hòa Vinh, H Đông Hòa NS. Thích Nữ Như Liên
07 – 11 Chùa Phú Thịnh Xuân Thịnh, TX Sông Cầu SC. Thích Nữ Quảng Huệ
07 – 11 C. Thọ Vân Thượng Tiên Hòa Kiến, Tp Tuy Hòa ĐĐ. Thích Vạn Thành
11 – 11 Chùa Hòa Sơn Bình Kiến, Tp Tuy Hòa ĐĐ. Thích Quảng Đạo
12 – 11 Chùa Hội Phước Hòa Tân Tây, H Tây Hòa ĐĐ. Thích Tâm Liên
19 – 11 Chùa Nghĩa Phong Hòa Thắng, H Phú Hòa ĐĐ. Thích Chúc Tính
22 – 11 Chùa Bảo Tịnh Phường 3, Tp Tuy Hòa Đức Tổ sư Thật Diệu – Liễu Quán TT. Thích Thông Hòa
23 – 11 Chùa Mỹ Quang Hòa Bình 2, H Tây Hòa Ban Hộ Tự
23 – 11 Chùa Bình Quang Phường 4, Tp Tuy Hòa NS. Thích Nữ Diệu Thông
24 – 11 Chùa Kim Quang Bình Kiến, Tp Tuy Hòa ĐĐ. Thích Thông Thiện
25 – 11 Chùa Thiên Quang Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa ĐĐ. Thích Chúc Hạnh
25 – 11 Chùa Nghĩa Lâm Hòa Thành, H Đông Hòa ĐĐ. Thích Quảng Thanh
25 – 11 Chùa Nghĩa Phú Hòa An, H Phú Hòa ĐĐ. Thích Quảng Huy
26 – 11 Chùa Long Quang Phường 3, Tp Tuy Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Đạo
THÁNG 12 ÂM LỊCH
01 – 12 Chùa Thiên Hưng An Ninh Tây, H Tuy An ĐĐ. Thích Nhuận Lý
08 – 12 Chùa Cảnh Long Hòa Tân Đông, H Đông Hòa ĐĐ. Thích Nguyên Hạnh
08 – 12 Chùa Long Sơn (Núi Sầm) Hòa Trị, H Phú Hòa SC. Thích Nữ Nguyên Thanh
15 – 12 Chùa Phước Đồng An Cư, H Tuy An ĐĐ. Thích Quảng Nhuận
15 – 12 Chùa Long Phú An Ninh Đông, H Tuy An TT. Thích Chánh Niệm

 Quảng Duyên – Đoàn Phước Thuận

Để lại lời bình

shared on wplocker.com