THỊ XÃ SÔNG CẦU

THỊ XÃ SÔNG CẦU

Tổng cộng: 48 cơ sở, trong đó:

32 Chùa,

2 Tịnh Xá,

3 Tịnh Thất,

11 Niệm Phật Đường.

 

1. CHÙA AN THẠNH

Khai sơn: HT. Thích Phúc Hộ.

Địa chỉ: An Thạnh, Phường Xuân Đài.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Chúc Chi.

Điện thoại: 057.3743354.

Năm xây dựng: 1958.

Năm trùng tu: 1991.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

2. CHÙA CẢNH LONG

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Hòa Mỹ, Xuân Cảnh.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Chúc Hải.

Điện thoại: 0168.2372743.

Năm xây dựng: 1957.

Năm trùng tu: 1963.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

3. CHÙA DIỆU TỊNH

Khai sơn: Ni trưởng Tịnh Ngọc, Ni trưởng Tịnh Liên.

Địa chỉ: Long Hải Đông, TX Sông Cầu.

Trụ trì: Sư cô Thích nữ Quảng Tường.

Điện thoại: 057.3876026.

Năm xây dựng: 1955.

Năm trùng tu: 1970.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 11.09 ÂL-14.01 ÂL.

 

4. CHÙA HẢI SƠN

Khai sơn: Ni sư Thích nữ Diệu Đạt.

Địa chỉ: Lệ Uyên, Xuân Phương.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Minh Chơn.

Điện thoại: 057.3876145.

Năm xây dựng: 1970.

Năm trùng tu: 1997.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 02.10 ÂL.

 

5. CHÙA HÒA QUANG

Khai sơn: HT. Tâm Minh.

Địa chỉ: Hòa Lợi, Xuân Cảnh.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nhựt Chánh.

Điện thoại: 0168.4938136.

Năm xây dựng: 1958.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

6. CHÙA LĂNG NGHIÊM

Khai sơn: HT. Thượng Quảng Hạ Nhuận.

Địa chỉ: Triều Sơn, Xuân Thọ 2.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Tịnh Mẫn.

Điện thoại: 0987.601377.

Năm xây dựng: 1896.

Năm trùng tu: 1997.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

7. CHÙA LIÊN HOA

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Chánh Nam, Xuân Thọ 1.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Tuệ Hải.

Điện thoại: 0907.641432.

Năm xây dựng: 1925.

Năm trùng tu: 1988.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

8. CHÙA LINH TIÊN

Khai sơn: HT. Phật Ấn.

Địa chỉ: Dân Phú 1, Xuân Phương.

Trụ trì: Sư cô Thích nữ Diệu Nhơn.

Điện thoại: 0935.859183.

Năm xây dựng: 1895.

Năm trùng tu: 1987.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 01.03 ÂL.

9. CHÙA LIÊN PHÚ

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Dân Phú 2, Xuân Phương.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1952.

Năm trùng tu: 1987.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

10. CHÙA LONG QUANG

Khai sơn: Sư Phổ Tịnh, phái Lâm Tế, đời 40.

Địa chỉ: Long Phước, TX Sông Cầu.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Tồn.

Điện thoại: 057.3875953.

Năm xây dựng: 1802.

Năm trùng tu: 1978.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 08.04 ÂL.

 

11. CHÙA LONG SƠN

Khai sơn:

Địa chỉ: Triều Sơn, Xuân Thọ 2.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1918.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

12. CHÙA PHƯỚC AN

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Hòa An, Xuân Hòa.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1957.

Năm trùng tu:2003.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

13. CHÙA PHƯỚC ĐIỀN

Khai sơn: Sư Vĩnh Châu.

Địa chỉ: Hòa Mỹ, Xuân Cảnh.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Đạo.

Điện thoại: 090.5272140.

Năm xây dựng: 1939.

Năm trùng tu: 1994.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 08.08 ÂL.

 

14. CHÙA PHƯỚC HẢI

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Phường Xuân Thành, TX Sông Cầu.

Trụ trì: Ni sư. Thích nữ Huệ Ngạn.

Điện thoại: 057.3729247.

Năm xây dựng: 1956.

Năm trùng tu: 2000.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 24.01 ÂL.

 

15. CHÙA PHƯỚC HẬU

Khai sơn: Thượng Thị Hạ Thành, Hiệu Liên Tâm.

Địa chỉ: Phước Hậu, Xuân Thọ 1.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Viên Diệu.

Điện thoại: 057.3876612.

Năm xây dựng: 1958.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

16. CHÙA PHƯỚC KHẢI

Khai sơn: Thầy Mười Khải (Cư sĩ).

Địa chỉ: Phước Lý, TX Sông Cầu.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Diệu Hiền.

Điện thoại: 0905.010425.

Năm xây dựng: 1959.

Năm trùng tu: 2001.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

17. CHÙA PHƯỚC LONG

Khai sơn: HT. Thành Đạt, phái Lâm Tế, đời 37.

Địa chỉ: Chánh Lộc, Xuân Lộc.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nhuận Hiệp.

Điện thoại: 0167.8965188.

Năm xây dựng: 1895.

Năm trùng tu: 1990.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 24.05 ÂL.

 

18. CHÙA PHƯỚC NGUYÊN

Khai sơn: HT. Thích Nguyên Tồn.

Địa chỉ: Lệ Uyên, Xuân Phương.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Chúc Nghiêm.

Điện thoại: 0169.9287816.

Năm xây dựng: 1970.

Năm trùng tu: 1996.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

19. CHÙA PHƯỚC PHÚ

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Hòa Phú, Xuân Hòa.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nhuận Thường.

Điện thoại: 0905.429025.

Năm xây dựng: 1956.

Năm trùng tu: 2002.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 29.10 ÂL.

 

20. CHÙA PHƯỚC QUANG

Khai sơn:

Địa chỉ: Long Phước, Xuân Lâm.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Bình.

Điện thoại: 0905.609528.

Năm xây dựng: 1941.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

21. CHÙA PHƯỚC XUÂN

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Thôn 1, Xuân Hải.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Trung Diên.

Điện thoại: 0907.472719.

Năm xây dựng: 1958.

Năm trùng tu: 2012.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 19.03 ÂL.

 

22. CHÙA PHÚ MỸ

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Phú Mỹ, Xuân Phương.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1958.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

23. CHÙA PHÚ SƠN

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Phú Vĩnh, Xuân Thọ 1.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Chúc An.

Điện thoại: 0987.145946.

Năm xây dựng: 1925.

Năm trùng tu: 1958.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

24. CHÙA PHÚ THỊNH

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Phú Dương, Xuân Thịnh.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Quảng Huệ.

Điện thoại: 0984.180465.

Năm xây dựng: 1960.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 07.11 ÂL.

25. CHÙA LONG QUANG

Khai sơn: Hội Phật học tỉnh Phú Yên.

Địa chỉ: Long Hải Bắc, TX Sông Cầu.

Trụ trì: Văn phòng Ban Trị sự TX Sông Cầu.

Điện thoại: 057.3876012.

Năm xây dựng: 1936.

Năm trùng tu: 1990.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

26. CHÙA THIÊN PHƯỚC

Khai sơn: Tỳ kheo Thượng Phạm Hạ Bổn.

Địa chỉ: Hòa Hiệp, Xuân Thịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Hòa.

Điện thoại: 0905.143929.

Năm xây dựng: 1920.

Năm trùng tu: 1999.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 10.06 ÂL.

 

27. CHÙA THIÊN THAI

Khai sơn: HT. Qui Thụ, phái Lâm Tế, đời 39.

Địa chỉ: Long Phước, Xuân Lâm.

Trụ trì: Sư cô Thích nữ Ngọc Nguyện.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1900.

Năm trùng tu: 1989.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

28. CHÙA TRIỀU TÔN

Khai sơn: HT. Thượng Liễu Hạ Diệu, Hiệu Chánh Quang, phái Lâm Tế, đời 37.

Địa chỉ: Triều Sơn, Xuân Thọ 2.

Trụ trì: HT. Thích Đồng Tiến.

Điện thoại: 0913.406693.

Năm xây dựng: 1803.

Năm trùng tu: 1992 và 2000.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 22-09 ÂL.

 

29. CHÙA TỪ QUANG

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Từ Nham, Xuân Thịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nhuận Nghiêm.

Điện thoại: 0989.015461.

Năm xây dựng: 1955.

Năm trùng tu: 1993.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

30. CHÙA VỊNH HÒA

Khai sơn: HT. Tâm Minh.

Địa chỉ: Vịnh Hòa, Xuân Thịnh.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1959.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

31. CHÙA XUÂN LONG

Khai sơn: Ông Nguyễn Văn Cảnh.

Địa chỉ: Long Phước, Xuân Lâm.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Hoàn.

Điện thoại: 0905.143156.

Năm xây dựng: 1925 (Sắc tứ 1940).

Năm trùng tu: 1989.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 15-08 ÂL.

 

32. TỊNH XÁ NGỌC RẠNG

Khai sơn:

Địa chỉ: Chánh Lộc, Xuân Lộc.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Giác Y.

Điện thoại: 057.3870331.

Năm xây dựng: 1961.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Khất Sĩ.

Húy kỵ:

33. TỊNH THẤT MINH HẢI

Khai sơn: ĐĐ. Thích Giác Hiếu.

Địa chỉ: Vịnh Hòa, Xuân Thịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Giác Hiếu.

Điện thoại: 057.3870331.

Năm xây dựng: 2001.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

34. TỊNH THẤT NGỌC THẠNH

Khai sơn: ĐĐ. Thích Giác Nhựt.

Địa chỉ: Long Thạnh, Xuân Lộc.

Trụ trì:

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1990.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Khất Sĩ.

Húy kỵ:

 

35. TỊNH THẤT NGỌC THỊNH

Khai sơn: Sư cô Thích nữ Bình Liên.

Địa chỉ: Phú Dương, Xuân Thịnh.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Bình Liên.

Điện thoại: 0984.461563.

Năm xây dựng: 2003.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Khất sĩ.

Húy kỵ:

 

36. NPĐ CAO PHONG

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Cao Phong, Xuân Lâm.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1960.

Năm trùng tu: 1999.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

37. NPĐ ĐÀI SƠN

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Triều Sơn, Xuân Thọ 2.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1961.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

38. NPĐ HẢO DANH

Khai sơn: Cư sĩ Võ Duy Lương.

Địa chỉ: Hảo Danh, Xuân Thọ 2.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Diệu Hữu.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1955.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

39. NPĐ HÒA HỘI

Khai sơn:

Địa chỉ: Hòa Hội, Xuân Cảnh.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1962.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

40. NPĐ LONG BÌNH

Khai sơn:

Địa chỉ: Long Bình, TX Sông Cầu.

Trụ trì: Sc. Thích nữ An Thủy.

Điện thoại: 0122.4453136.

Năm xây dựng: 1957.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

41. NPĐ PHƯƠNG LƯU

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Phương Lưu, Xuân Thọ 1.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1958.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

42. NPĐ TÂN THẠNH

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Tân Thạnh, Xuân Đài.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1957.

Năm trùng tu: 1999.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

43. NPĐ THẠCH KHÊ

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Thạch Khê, Xuân Lộc.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1957.

Năm trùng tu: 1998.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

44. NPĐ TRUNG CHÂU

Khai sơn: Ban Hộ Tự (Ông Kiểm Bảy).

Địa chỉ: Phương Lưu, Xuân Thọ 1.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1920.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

45. NPĐ TRUNG CHÂU

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Triều Sơn, Xuân Thọ 2.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1956.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

46. NPĐ XUÂN LỘC

Khai sơn: Ban Hộ Tự.

Địa chỉ: Chánh Lộc, Xuân Lộc.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1955.

Năm trùng tu: 2011.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

47. CHÙA PHƯỚC TRUNG

Khai sơn:

Địa chỉ: Xuân Phương.

Trụ trì:  Sc. Thích nữ Minh Kỉnh.

Điện thoại:

Năm xây dựng:

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

48. TỊNH XÁ NGỌC UYÊN

Khai sơn: HT. Thích Giác Kỷ.

Địa chỉ: Lệ Uyên, Xuân Phương.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Giác Nhựt.

Điện thoại: 0168.5984159.

Năm xây dựng:

Năm trùng tu:

Hệ phái: Khất Sĩ.

Húy kỵ:

Nguồn: Danh mục tự viện – tịnh thất – tịnh xá – niệm Phật đường và danh bạ Tăng Ni tỉnh Phú Yên, 2013, NXB Tổng Hợp, TP. Hồ Chí Minh.

Để lại lời bình

shared on wplocker.com