HUYỆN TÂY HÒA

HUYỆN TÂY HÒA

Tổng cộng 28 cơ sở, trong đó có:

 28 Chùa.

  

1. CHÙA AN SƠN

Khai sơn:

Địa chỉ: Thạch Bàn, Hòa Phú.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Tâm Mẩn.

Điện thoại:

Năm xây dựng:

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

2. CHÙA BỬU ÂN

Khai sơn: HT. Diệu Quang.

Địa chỉ: Phú Nông, Hòa Bình 1.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Tuấn.

Điện thoại: 0972.565365.

Năm xây dựng: 1974.

Năm trùng tu: 1984.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 21.08 ÂL.

 

3. CHÙA BẢO QUANG

Khai sơn: HT. Đạo Nghĩa.

Địa chỉ: Mỹ Thuận, Hòa Đồng.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Trí.

Điện thoại:  0982.746160.

Năm xây dựng:  1807.

Năm trùng tu: 1980.

Hệ phái: Bắc Tông.

Huý kỵ: 17-03 ÂL.

 

4. CHÙA HỘI PHƯỚC

Khai sơn: HT. Thích Trừng Hàng.

Địa chỉ: Lạc Mỹ, Hòa Phú.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:  0169.5373644.

Năm xây dựng:  1930.

Năm trùng tu: 1993.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 29-10 ÂL.

 

5. CHÙA HƯƠNG TÍCH

Khai sơn: HT. Vạn Ân, phái Lâm Tế, đời 42.

Địa chỉ: Thạnh Phú, Hòa Mỹ Tây.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Nhã.

Điện thoại: 057.589133.

Năm xây dựng: 1937.

Năm trùng tu: 1982.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 08.02 ÂL.

 

6. CHÙA KHÁNH THIỆN

Khai sơn: HT. Thanh Sáng.

Địa chỉ: Phú Diễn, Hòa Đồng.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Huệ Vân.

Điện thoại: 0905.347952.

Năm xây dựng: 1887.

Năm trùng tu: 1998.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

7. CHÙA LIÊN SƠN

Tổ khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Liên Thạch, Hòa Phú.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Đại.

Điện thoại: 0907.956518.

Năm xây dựng: 1956.

Năm trùng tu: 2009.

Hệ phái: Bắc Tông.

Huý kỵ: 11-02 ÂL.

 

8. CHÙA PHƯỚC LONG

Khai sơn:

Địa chỉ: Phú Khánh, Hòa Tân Tây.

Trụ trì:

Điện thoại: 057.3865778.

Năm xây dựng: 1802.

Năm trùng tu: 1957.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

9. CHÙA LONG QUANG

Khai sơn: HT. Vĩnh Tường.

Địa chỉ: Mỹ Xuân, Hòa Thịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm.

Điện thoại: 0948.444197.

Năm xây dựng: 1970.

Năm trùng tu: 1990.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 23-01 ÂL.

 

10. CHÙA LONG TƯỜNG

Khai sơn: HT. Trí Quang.

Địa chỉ: Phú Thọ, Hòa Mỹ Đông.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Giác Thanh.

Điện thoại:  0909.791721.

Năm xây dựng: 1820.

Năm trùng tu: 1989.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 23-03 ÂL.

 

11. CHÙA MỸ QUANG

Khai sơn: HT. Thanh Chơn.

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Hòa Phong.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Hoàng.

Điện thoại:  057.588008.

Năm xây dựng:  Khải Định thứ 4

Năm trùng tu: 1989.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 24-03 ÂL.

 

12. CHÙA PHI LAI

Khai sơn: HT. Diệu Tâm.

Địa chỉ: Mỹ Trung, Hòa Thịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm.

Điện thoại: 0948.444197.

Năm xây dựng: 1943.

Năm trùng tu: 1986.

Hệ phái: Bắc Tông.

Huý kỵ: 08-02 ÂL.

 

13. CHÙA PHƯỚC ĐIỀN

Tổ khai sơn: HT. Nhơn Chính, phái Lâm Tế, đời 39.

Địa chỉ: Lương Phước, Hòa Phú.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:  0163.5627387.

Năm xây dựng: 1783.

Năm trùng tu: 2004.

Hệ phái: Bắc Tông.

Huý kỵ: 24-10 ÂL.

 

14. CHÙA PHƯỚC HƯNG

Khai sơn:

Địa chỉ: Phước Thịnh, Hòa Bình 2.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Niệm.

Điện thoại:  0982.088062.

Năm xây dựng:

Năm trùng tu: 1974.

Hệ phái: Bắc Tông.

Huý kỵ: 24-10 ÂL.

 

15. CHÙA PHƯỚC LONG

Khai sơn:

Địa chỉ: Phú Phong, Hòa Đồng.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Lạc.

Điện thoại:

Năm xây dựng:

Năm trùng tu: 1976.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

16. CHÙA PHƯỚC QUANG

Khai sơn: Hiệu Phước Đức.

Địa chỉ: Phước Mỹ, Hòa Bình 2.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Cát.

Điện thoại:  0126.6575435.

Năm xây dựng:

Năm trùng tu: 1994.

Hệ phái: Bắc Tông.

Huý kỵ: 28-08 ÂL.

17. CHÙA PHƯỚC THỜI

Khai sơn:

Địa chỉ: Phước Nông, Hòa Bình 1.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Minh.

Điện thoại: 0905.657783.

Năm xây dựng: 1992.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

18. CHÙA PHÚ LONG

Khai sơn: HT. Như Chơn.

Địa chỉ: Phú Nhiêu, Hòa Mỹ Đông.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Linh.

Điện thoại:  0168.7882206.

Năm xây dựng:  1898.

Năm trùng tu: 2002.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 05-01 ÂL.

 

19. CHÙA PHÚ QUANG

Tổ khai sơn: HT. Hoằng Nhơn.

Địa chỉ: Mỹ Phú, Hòa Thịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Chúc Trí.

Điện thoại:  0962.339675.

Năm xây dựng: 1942.

Năm trùng tu: 1975.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 06-02 ÂL.

 

20. CHÙA THANH ĐỒNG

Khai sơn:

Địa chỉ: Phú Diễn, Hòa Đồng.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Hải.

Điện thoại: 057.579103.

Năm xây dựng:  1921.

Năm trùng tu: 1978.

Hệ phái: Bắc Tông.

Huý kỵ: 04-09 ÂL.

 

21. CHÙA THANH HƯƠNG

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Mỹ Thạnh Đông, Hòa Phong.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Diệu Trí.

Điện thoại:  0975.702733.

Năm xây dựng: 1960.

Năm trùng tu:  2001.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

22. CHÙA THANH LONG

Khai sơn:

Địa chỉ: Lạc Nghiệp, Hòa Đồng 1.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Chiếu.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1825.

Năm trùng tu: 1980.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

23. CHÙA THIÊN QUANG

Khai sơn: HT. Diệu Tâm.

Địa chỉ: Cảnh Tịnh, Hòa Thịnh.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Thiện Khai.

Điện thoại:  0122.2539197.

Năm xây dựng: 1960.

Năm trùng tu: 2000.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 25-03 ÂL.

 

24. CHÙA YÊN SƠN

Khai sơn: HT. Nguyên Lợi.

Địa chỉ: Lạc Điền, Sơn Thành.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Yên.

Điện thoại: 057.596173.

Năm xây dựng: 1978.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

25. CHÙA BÌNH SƠN

Khai sơn:

Địa chỉ: Mỹ Thạnh Đông, Hòa Phong.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:  0978.002307.

Năm xây dựng:  1936.

Năm trùng tu: 2010.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

26. CHÙA QUANG LONG

Khai sơn: HT. Phổ Quang, hiệu Thanh Minh, phái Lâm Tế, đời 41.

Địa chỉ: Hòa Bình 2.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Hội.

Điện thoại: 0575.78274

Năm xây dựng: 1881.

Năm trùng tu: 1993.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 02.02 ÂL.

 

27. CHÙA HỘI PHƯỚC

Khai sơn: HT. Hải Pháp, phái Lâm Tế, đời 40.

Địa chỉ: Hòa Tân Tây, Tây Hòa.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Tâm Liên.

Điện thoại: 0122.8523798.

Năm xây dựng: 1802.

Năm trùng tu: 2011.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 12-11 ÂL.

 

28. CHÙA MỸ QUANG

Khai sơn: HT. Thích Trừng Thích, hiệu Chí Tường.

Địa chỉ: Mỹ Lệ Đông, Hòa Bình 2.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại: 0166.8738607.

Năm xây dựng: 1913.

Năm trùng tu: 2012.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 23-11 ÂL.

Nguồn: Danh mục tự viện – tịnh thất – tịnh xá – niệm Phật đường và danh bạ Tăng Ni tỉnh Phú Yên, 2013, NXB Tổng Hợp, TP.Hồ Chí Minh.

Để lại lời bình

shared on wplocker.com