HUYỆN PHÚ HÒA

HUYỆN PHÚ HÒA

 

 

 

 

 

Tổng cộng: 28 cơ sở, trong đó có:

 25 Chùa,

 2 Tịnh Thất,

 1 Niệm Phật Đường.

 

 

1. CHÙA AN NINH

Khai sơn:  phái Lâm Tế, đời 37.

Địa chỉ: Vĩnh Phú, Hòa An.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Trung Liên.

Điện thoại: 0906.775384.

Năm xây dựng: 1972.

Năm trùng tu: 1995.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

2. CHÙA AN THÀNH (Lò Tre)

Khai sơn:  HT. Vạn Phước, phái Lâm Tế, đời 37.

Địa chỉ: Định Thành, Hòa Định Đông.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Viên Thông.

Điện thoại:  057.3886121.

Năm xây dựng: 1735.

Năm trùng tu: 1956, 1972 và 1988.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

3. CHÙA ÂN NIÊN

Khai sơn:  HT. Mỹ Thành.

Địa chỉ: Ân Niên, Hòa An.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Tâm Thanh.

Điện thoại: 0121.3492659.

Năm xây dựng: 1962.

Năm trùng tu: 1996 – 2010.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 22-09 AAL.

 

4. CHÙA BÌNH LONG

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Đại Phú, Hòa Quang Nam.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Hoa.

Điện thoại: 057.3831481.

Năm xây dựng:

Năm trùng tu: 1961-2012.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 10.09 ÂL.

 

5. CHÙA DƯƠNG LONG

Khai sơn: HT. Trừng Hưng, hiệu Tế Hoán, phái Lâm Tế, đời 36.

Địa chỉ: Phú Ân, Hòa An.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Thùy.

Điện thoại: 057.3890295.

Năm xây dựng: Đời Hậu Lê

Năm trùng tu: 1998.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 07.09 ÂL.

 

6. CHÙA KIM SƠN

Khai sơn:

Địa chỉ: Ngọc Sơn, Hòa Quang Bắc.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Như Duyên.

Điện thoại: 

Năm xây dựng: 1915.

Năm trùng tu: 1995.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

7. CHÙA KHÁNH NGUYÊN

Khai sơn: HT. Quảng Lợi, phái Lâm Tế, đời 39.

Địa chỉ: Phước Khánh, Hòa Trị.

Trụ trì: HT. Thích Tâm Thủy.

Điện thoại: 0983.051966.

Năm xây dựng: 1820.

Năm trùng tu: 1997.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 16.01 ÂL.

 

8. CHÙA KHƯƠNG SƠN

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Hạnh Lâm, Hòa Quang Bắc.

Trụ trì: Sư cô Thích nữ Bổn Tánh.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1961.

Năm trùng tu: 1980.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

9. CHÙA LONG BÌNH

Khai sơn:

Địa chỉ: Đông Bình, Hòa An.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1850.

Năm trùng tu: 1960.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

10. CHÙA LONG KHÁNH

Khai sơn: HT. Tánh Định, phái Lâm Tế, đời 38.

Địa chỉ: Phú Lộc, Hòa Thắng.

Trụ trì: TT. Thích Nguyên Cầu.

Điện thoại: 057.3886442.

Năm xây dựng: Đời Hậu Lê.

Năm trùng tu: 1971.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 05.02 ÂL.

 

11. CHÙA LONG SƠN (Núi Cam)

Khai sơn: HT. Trí Giác, phái Lâm Tế, đời 38.

Địa chỉ: Quang Hưng, Hòa Quang Nam.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Tại.

Điện thoại: 057.2246091.

Năm xây dựng: Đời Lê Cảnh Hưng (1833).

Năm trùng tu: 1976, 1996 và 1999.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 29-09 ÂL.

 

12. CHÙA LONG SƠN (Núi Đục)

Khai sơn: HT. Thanh Tùng, phái Lâm Tế, đời 36.

Địa chỉ:  Định Thắng, Hòa Định Đông.

Giám tự: ĐĐ. Thích Nguyên Thuận.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1802.

Năm trùng tu: 1997.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

14. CHÙA LONG SƠN (Núi Sầm)

Khai sơn: Húy Chương Từ, phái Lâm Tế, đời 38.

Địa chỉ:  Phụng Tường, Hòa Trị.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Nguyên Thanh.

Điện thoại:

Năm xây dựng: Đời Hậu Lê.

Năm trùng tu: 1958-2010.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 08.12 ÂL.

 

14. CHÙA LONG TƯỜNG

Khai sơn: HT. Trí Quang, phái Lâm Tế, đời 40.

Địa chỉ:Long Phụng, Hòa Trị.

Giám tự: Ban Hộ Tự.

Điện thoại: 

Năm xây dựng:  

Năm trùng tu: 1980.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 20.07 ÂL.

 

15. CHÙA LONG THỌ

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Qui Hậu, Hòa Trị.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Đạo.

Điện thoại:  0905.028793.

Năm xây dựng: 1963.

Năm trùng tu: 2012.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 08.02 ÂL.

 

16. CHÙA MINH SƠN

Khai sơn: ĐĐ. Thích Nguyên Sanh.

Địa chỉ: Cẩm Thạch, Hòa Định Tây.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Quảng Tu.

Điện thoại: 0168.6321356.

Năm xây dựng:  1922.

Năm trùng tu: 1985.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 15.02 ÂL.

17. CHÙA NGHĨA PHONG

Khai sơn:

Địa chỉ:Phong Niên, Hòa Thắng.

Trụ trì:  ĐĐ. Thích Chúc Tánh.

Điện thoại: 0903.723749.

Năm xây dựng:

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 19.11 ÂL.

 

18. CHÙA NGHĨA PHÚ

Khai sơn: HT. Bích Lâm và HT. Mỹ Thành, phái Lâm Tế, đời 43.

Địa chỉ: Đông Phước, Hòa An.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Huy.

Điện thoại: 057.3890223.

Năm xây dựng: 1961.

Năm trùng tu: 2012.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 25.11 ÂL-12.04 ÂL.

 

19. CHÙA PHƯỚC LONG

Khai sơn: HT. Huyền Tín, phái Lâm Tế, đời 40.

Địa chỉ:Đông Phước, Hòa An.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Thiện Trường.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1803.

Năm trùng tu: 1995.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

20. CHÙA PHƯỚC THÀNG

Khai sơn:

Địa chỉ: Phong Niên, Hòa Thắng.

Giám tự: ĐĐ. Thích Quảng Phương.

Điện thoại: 057.3886631.

Năm xây dựng: 1888.

Năm trùng tu: 1999.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

21. CHÙA PHÚ SƠN

Khai sơn: HT. Thanh Hải.

Địa chỉ: Phú Sen, Hòa Định Tây.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Hạnh Lộc.

Điện thoại:  0987.328772.

Năm xây dựng:  1913.

Năm trùng tu: 2011.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 01.02 ÂL.

 

22. CHÙA TÂY LONG

Khai sơn:

Địa chỉ: Mỹ Hòa, Hòa Thắng.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Chơn Quang.

Điện thoại:

Năm xây dựng:

Năm trùng tu: 1959.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

23. CHÙA TÂY SƠN

Khai sơn:

Địa chỉ: Định Thắng, Hòa Định Đông.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Quảng Thùy.

Điện thoại:  0905.524655.

Năm xây dựng:

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

24. CHÙA TUYẾT LÃNH SƠN

Khai sơn:

Địa chỉ:Cẩm Thạch, Hòa Định Tây.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Nguyên Hiếu.

Điện thoại:

Năm xây dựng:

Năm trùng tu: 1981

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

25. TỊNH THẤT THẢO SƠN

Khai sơn:

Địa chỉ: Phú Thạnh, Hòa Quang.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Nhuận Thủy.

Điện thoại:  0985.197966.

Năm xây dựng: 1998.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

26. NPĐ PHƯỚC KHÁNH

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ:Phước Khánh, Hòa Trị.

Trụ trì: Ns. Thích nữ Thiện Hạnh.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1967.

Năm trùng tu: 1998.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

27. TỊNH THẤT ĐÔNG LỘC

Khai sơn:

Địa chỉ:  Thôn Đông Lộc, Xã Hòa Thắng.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Tâm Trọng.

Điện thoại:

Năm xây dựng:

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

28. CHÙA HƯƠNG SƠN

Khai sơn: HT. Thích Tâm Thủy.

Địa chỉ:  Hà Bình, Hòa Quang Bắc.

Trụ trì:

Điện thoại:

Năm xây dựng:  1960.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

Comments are closed.

shared on wplocker.com