HUYỆN ĐÔNG HÒA

HUYỆN ĐÔNG HÒA 

Tổng cộng: 21 cơ sở, trong đó có:

19 Chùa,

2 Tịnh Thất.

 

1. CHÙA ÂN QUANG

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Phước Lộc, Hòa Thành.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Minh.

Điện thoại: 0573.565055.

Năm xây dựng: 1957.

Năm trùng tu: 1993.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 07.02 ÂL.

 

2. CHÙA CẢNH AN

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Thôn 5, Hòa Vinh.

Trụ trì: Ban Hộ Tự.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1961.

Năm trùng tu: 1997.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

3. CHÙA CẢNH BÌNH

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Thôn 1, Hòa Vinh.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Hảo Minh.

Điện thoại: 0985.127393.

Năm xây dựng: 1960.

Năm trùng tu: 1999.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

4. CHÙA CẢNH HƯNG

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Thôn 2, Hòa Vinh.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Nguyên Lý.

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1962.

Năm trùng tu: 1992.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

5. CHÙA CẢNH LONG

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Cảnh Phước, Hòa Tân Đông.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Hạnh.

Điện thoại: 0168.2474110.

Năm xây dựng: TK 20.

Năm trùng tu: 1999.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 08-12 ÂL.

 

6. CHÙA CẢNH THÁI

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Thôn 2, Hòa Vinh.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Sơn.

Điện thoại: 057.531392.

Năm xây dựng: 1950 và 1951.

Năm trùng tu: 1990.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 06.09 ÂL.

 

7. CHÙA CẢNH THẠNH

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Thôn 4, Hòa Vinh.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Tuấn.

Điện thoại: 057.531232.

Năm xây dựng: 1951.

Năm trùng tu: 1993.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

8. CHÙA ĐÔNG LONG

Khai sơn: HT. Diệu Bổn.

Địa chỉ: Thạch Tuân, Hòa Xuân Đông.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Diệu Khai.

Điện thoại: 057.515321

Năm xây dựng: 1968.

Năm trùng tu: 1992.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

9. CHÙA HẢI HỘI

Khai sơn:

Địa chỉ: Phú Hiệp, Hòa Hiệp Trung.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Như Trí.

Điện thoại: 057.545122.

Năm xây dựng: 1945.

Năm trùng tu: 1999.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 25.05 ÂL.

 

10. CHÙA HẢI TRÀNG

Khai sơn: HT. Diệu Bổn.

Địa chỉ: Phú Thọ 1, Hòa Hiệp Trung.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Thanh.

Điện thoại: 0989.510568.

Năm xây dựng: 1972.

Năm trùng tu: 2000.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 26.06 ÂL.

 

11. CHÙA HƯƠNG LÂM

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Uất Lâm, Hòa Hiệp Bắc.

Trụ trì:

Điện thoại:

Năm xây dựng: 1964.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

12. CHÙA LINH SƠN

Khai sơn: HT. Tâm Thủy.

Địa chỉ: Vũng Rô, Hòa Xuân Nam.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Đinh.

Điện thoại:  0977.617345.

Năm xây dựng: 1976.

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

13. CHÙA LƯƠNG QUANG

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Phú Lương, Hòa Tân Đông.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Diệu Liên.

Điện thoại: 057.527124.

Năm xây dựng: 1967.

Năm trùng tu: 1971.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

14. CHÙA NGHĨA LÂM

Khai sơn: HT. Thích Bích Lâm.

Địa chỉ: Phước Lộc, Hòa Thành.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Thanh.

Điện thoại: 0979.704197.

Năm xây dựng: 1961.

Năm trùng tu: 2011.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 25-26.11 ÂL.

 

15. CHÙA PHƯỚC LONG

Khai sơn:

Địa chỉ: Thạch Chẩm, Hòa Xuân Tây.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Kim.

Điện thoại: 0978.679685.

Năm xây dựng: 1790.

Năm trùng tu: 2000.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 18.03 ÂL.

 

16. CHÙA PHƯỚC KHÁNH

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Phước Bình, Hòa Thành.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Quảng Mãn.

Điện thoại: 0982.971473.

Năm xây dựng: 1948.

Năm trùng tu: 1998-2002.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

17. CHÙA PHÚ TÂN

Khai sơn: HT. Diệu Quang.

Địa chỉ: Phú Hiệp, Hòa Hiệp Trung.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Nguyên Tích.

Điện thoại: 0984.400179.

Năm xây dựng: 1950.

Năm trùng tu: 1992.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 01.08 ÂL.

 

18. CHÙA XUÂN LONG

Khai sơn: HT. Vạn Ân.

Địa chỉ: Bàn Thạch, Hòa Xuân Tây.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Tuấn.

Điện thoại: 057.515180.

Năm xây dựng: 1964.

Năm trùng tu: 1992.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

19. TỊNH THẤT LIÊN HOA

Khai sơn: Sc. Như Liên.

Địa chỉ: Thôn 5, Hòa Vinh.

Trụ trì: Sc. Thích nữ Như Liên.

Điện thoại: 0165.6834412.

Năm xây dựng: 1995.

Năm trùng tu: 1999.

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ: 06.11 ÂL.

 

20. TỊNH THẤT PHÚ QUANG

Khai sơn:

Địa chỉ: Phú Lương, Hòa Tân Đông.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Thiện Đức.

Điện thoại:

Năm xây dựng:

Năm trùng tu:

Hệ phái: Bắc Tông.

Húy kỵ:

 

21. CHÙA GIÁC LÂM

Khai sơn: HT. Thích Tâm Minh, hiệu Từ Nhơn.

Địa chỉ: Phước Lộc, Hòa Thành.

Trụ trì: ĐĐ. Thích Quảng Pháp.

Điện thoại: 057.565450.

Năm xây dựng: TK. 20.

Năm trùng tu: 2000 – 2012.

Hệ phái: Bắc Tông.

Huý kỵ: 21-10 ÂL.

Nguồn: Danh mục tự viện – tịnh thất – tịnh xá – niệm Phật đường và danh bạ Tăng Ni tỉnh Phú Yên, 2013, NXB Tổng Hợp, TP.Hồ Chí Minh.

Để lại lời bình

shared on wplocker.com